Miljöarbete (BrMiljö)

Bakgrund
Bergsbrukets tidigare teknik med låg utvinningsgrad gör att de historiska deponierna innehåller mycket metaller. Dessa metaller är ett miljöhot men utgör också en outnyttjad resurs.

Mål med BrMiljö: Nya arbetstillfällen i BrMiljö-relaterade företag* samt FoU-miljöer.

(* utredning, efterbehanding, sanering, utvinning, FoU, teknikutveckling, teknikproduktion, anläggning etc.)

Fokus på tre områden:
a) skapa strategier för valet av metod för efterbehandling
b) öka resursutnyttjandet, eliminera/minska miljöhotet och omforma till en resurs för näringslivstillväxt.
c) skapa strategier för valet av objekt med förorenad mark

Kreativ miljö för nya metoder 
BrMiljö är en kreativ miljö där testfältet utgör ett centrum för test av nya tekniker och lösningar i olika skalor.

Fokus läggs på aktiv lakning samt metallutfällning med hjälp av förnyelsebara energikällor. Ett antal nya miljöteknikområden behöver dock utvecklas bl a kring utvinning och efterbehandling av ”nya metaller” (sällsynta jordartsmetaller, vanadin, wolfram, beryllium, litium, mm).

Lönsamma restprodukter 
Länsstyrelserna kartlägger restprodukterna från gruvdeponier framförallt utifrån ett miljöperspektiv. Man beaktar då inte att deponierna faktiskt kan ha ett värde både som potential för näringslivstillväxt och som en framtida markanvändning.

Med tidigare metoder har därför fokus legat helt på att minska miljöriskerna genom avskärmning av deponierna. Det nya tankesättet i BrMiljö, där restprodukterna även kan betraktas som en tillgång, kräver både en ny strategi för val av objekt samt utveckling av gammal och ny utvinnings/reningsteknik.

Val av objekt
Genom att utnyttja databaser, upprättade i tidigare Bergskraftprojekt, kan valen av objekt för efterbehandling optimeras. Kopplas dessa uppgifter sedan ihop med lämpligt näringsliv i Bergslagen kan miljöproblemen bidra till näringstillväxt och hållbar utveckling.

2019-03/bergsbruk
2019-05/eu-logga-2
galleri/deponi1
galleri/slang
galleri/1553514864_tunnor