Metals4U

Metals4U – Gruvor och metaller i omställningen till ett hållbart samhälle, en utställning om aktuella fakta och statistik

Förstudien Metals4U pågick mellan mars till september 2020 och finansierades genom Swedish Mining Innovations innovationsprogram för gruv- och metallutvinning, en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Studiens syfte var att ta fram förslag på, och beskriva innehåll och utformning av, en utställning och hur den skulle kunna se ut och vad den bör innehålla, för att på ett neutralt och balanserat sätt beskriva gruvnäringen i Sverige; tillståndsprocessen, markanvändning och hur vi använder våra naturresurser på ett hållbart sätt. Målgruppen för utställningen är barn och ungdomar, men även vuxna besökare engageras och intresserar sig för frågorna – som i många fall är både komplexa och tekniska såväl som känsloladdade.

Fokus för Metals4U är också att försöka hitta sätt att berätta om mineralnäringen i regioner som sedan tidigare inte setts som typiska gruvregioner och där det i flertalet fall uppstått konflikter mellan olika intressen.

Studien leddes av Bergskraft Bergslagen och Georange, med medverkan från Sveriges geologiska undersökning (SGU), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Teknikens Hus i Luleå och Lovisagruvan i Stråssa.

Bergskraft med flera intressenter planerar nu för ett fortsättningsprojekt av förstudien. Fortsättningsprojektet går under arbetsnamnet Metals4U+ och handlar om att skapa miljöer som förmedlar och beskriver mineralnäringen på ett neutralt men ändå tilltalande sätt för unga, så att de får upp ögonen för hur viktigt det är med en hållbar mineralnäring, att det finns en framtid i branschen, hur bred den faktiskt är och hur nära kopplat det är till deras vardag. Tanken med det fullskaliga projektet är att realisera de idéer och tankar som kommit fram i och med förstudien och att skapa geomiljöer (fysiska platser med lokal nutida eller historisk anknytning), med en kompletterande utbildningsdel. Detta kommer att ske genom upprättande av konstverk som relaterar till lokal och/eller regional metall- och mineralhantering samt framtagande av en lärportal med undervisningsmaterial om metaller och gruvbrytning, som ger en allsidig bild av vad vi använder metaller till, hur de utvinns och återvinns, i Sverige och globalt, samt olika frågor som kan vara kopplade till det.

Läs slutrapport här