Om oss

Gruvverksamhet har pågått i Sverige i över tusen år och har varit en av Bergslagens största inkomstkällor. Under efterkrigstiden minskade gruvindustrin dramatiskt. Av de drygt 10 500 kända gruvorna fanns i slutet av 1900-talet bara några få gruvor kvar. Som ett resultat av den ökade globala efterfrågan på metaller har dock Bergslagen fått en helt ny uppmärksamhet under 2000-talet.

Under 2003 sådde Ljusnarsbergs kommun de första fröna till ett projekt där kommuner, organisationer och företag skulle gå samman för att tillsammans utveckla gruvindustrin och relaterad miljövård i Bergslagen. Den 4 april 2005 beviljade Nutek Ljusnarsbergs kommun medel från Europeiska regionala strukturfonden att driva projekt Bergskraft under tre år. Syftet med projektet var att skapa tillväxt genom bergsbruk. Tidpunkten för projektstart var mycket lämplig eftersom intresset för ”mineraliska råvaror” under tiden efter 2005 formligen exploderade och åter satte Bergslagen i rampljuset för prospektering och nya planer på investeringar i gruvor och bergsbruk. Under perioden 2005-2007 tiodubblades antalet undersökningstillstånd i Bergslagen.

Den kraftiga ökningen har av den tillståndsgivande myndigheten Bergsstaten delvis tillskrivits projekt Bergskraft, som jobbade aktivt för att marknadsföra Bergslagen och sprida information om prospekteringspotentialen i området, och i mars 2008 beviljades det treåriga projektet ”Bergskraft Bergslagen” med finansiellt stöd av 13 kommuner, fyra länsorganisationer, Örebro Universitet och strukturfonderna i Östra och Norra Mellansverige m.fl. finansiärer.

I det nya projektet fortsatte marknadsföringen av Bergslagens prospekteringspotential och samtidigt förstärktes arbetet med tillämpad forskning och utveckling av nya kommersialiseringsbara idéer för efterbehandling av förorenad gruv- och industrimark samt fortsatt uppbyggnad av ett testfält för tillämpad forskning vid den nedlagda Ljusnarsbergsgruvan.

I januari 2011 startade sedan det treåriga projektet ”Bergskraft 11•13”. Projektet utgick ifrån den upparbetade och solida plattform som byggdes upp under tidigare projektperioder. Bergskraft 11•13 hade som övergripande mål att verka för att regionens resurser inom bergsbruket och relaterade områden nyttjas i större utsträckning och skapar tillväxt och nya arbetstillfällen.

Bergskraft 11•13 arbetade inom tre samverkande områden:

  • Bergsbruk
  • Bergsbruksrelaterat Miljöarbete (BrMiljö)
  • Bergslagsregional Utvecklings- Strategier och Aktivitetsplaner (BUSA)

Under 2009 organiserades Bergskrafts verksamhet i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening med det helägda aktiebolaget Bergskraft Bergslagen AB som den operativa enheten. Den ekonomiska föreningen och dess aktiebolag startades för att inte riskera att den uppbyggda erfarenheten från de många projekten skulle falla i glömska när projekten avslutades.

galleri/p4240071
galleri/100-1386
galleri/img-0632
galleri/p7170138
galleri/img-0627
galleri/p9050068
galleri/p9140138
galleri/p9050070
galleri/p9050081
galleri/p9140139
galleri/img-0629
galleri/p4240072