Min-Novation (2011-2013)

Min-Novation var ett projekt med 12 partners i sex Östersjöländer inom EU-finansierade Baltic Sea Region Program: Polen, Tyskland, Norge, Sverige, Estland och Finland. Leadpartner för projektet var AGH-universitetet i Krakow, Polen.

Runt Östersjön finns idag Europas största producenter av metaller, mineraler och mineralbaserade produkter. Av de metaller som produceras i EU27-området så produceras hela 69 % av allt koppar, 60 % av allt bly, 42 % av allt zink, 91 % av allt järn, 53 % av allt guld och 91 % av allt silver i de tre länderna Sverige, Polen och Finland.

De äldre historiska deponierna utgör en dold råvaruresurs, men samtidigt ett stort miljöproblem eftersom den stora mängden metaller i avfallsdeponierna lakas ut och skapar stora lokala och regionala miljöproblem. De tekniska och ekonomiska möjligheterna att bättre utvinna dessa råvaror har successivt förbättrats. Det finns idag en tillväxtpotential för små och medelstora företag som utvinner råvaror ur deponier samtidigt som de minskar den framtida miljöbelastningen. Projektet Min-Novation handlade om att bygga upp ett regionalt och internationellt nätverk mellan universitet, forskningsaktörer och små och medelstora företag verksamma inom utvinning av råvaror från gruvverksamheten i Östersjöregionen. Företagen i nätverket erbjöds möjlighet och teknisk/vetenskaplig hjälp att använda den nya tekniken för att uppnå ett bättre råvaruutnyttjande, en förbättrad lönsamhet samt ett bättre miljömässigt resultat.

Min-Novation Bulletin Sweden 120213