Bergskraft bergslagen ekonomisk förening

Välkommen att söka medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening

Org.nr. 769620-6403

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening bildades hösten 2009 med syfte att fortsätta det arbete som kommuner och organisationer genom tidigare EU- med flera-, finansierade Bergskraftprojekt drivit under perioden från 2005. Föreningen åtog sig att förvalta och vidareutveckla de tidigare projektens verksamheter och resultat. Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening bedriver direkt och genom dotterbolag aktiviteter som har som övergripande syfte att skapa förutsättningar för ökad tillväxt för såväl regionen, medlemmen och näringslivet samt att föreningen är en plattform där regionens aktörer kan samlas för att stödja, delta i och initiera projekt, aktiviteter, samverkan och kommersiell verksamhet med Bergsbruk och Bergsbruksrelaterat miljöarbete som bas.

Bergslagen är ett av världens, och definitivt ett av Sveriges mineralrikaste områden. Berggrundens innehåll av såväl vardagliga som mer ovanliga grundämnen är stor och har, och kommer, att tilldra sig ett än större intresse i framtiden.

I många områden har bergsbruket spelat en avgörande roll för samhällets uppbyggnad och välstånd även om Bergsbrukets roll i dagsläget kanske inte alltid är fullt så framträdande.

Det finns många anledningar till varför Bergslagens aktörer och speciellt kommuner bör behålla kompetens och beredskap att hantera frågorna kopplade till Bergsbrukets historia och framtid. Inte minst så minns vi alla turbulensen under prospekteringsboomen 2005- 2010 då antalet undersökningstillstånd som medgav rätt att prospektera efter mineral i Bergslagen mer än dubblerades på bara några år. Många av bolagen försvann tillfälligt då priserna sjönk, men de arbeten som gjordes förde fram nya kunskaper som på sikt kommer att föra fram positionerna mot öppnande av en eller flera nya gruvor ytterligare något steg. Så länge världens befolkning växer och så länge vår per capita användning av mineral och metaller ökar kommer Bergslagens mineraltillgångar att vara av intresse och utgör en stor resurs för framtida näringslivsutveckling.

Bli medlem i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening

Bergslagen, och Sverige är en av Europas viktigaste gruvregioner som genererar stora ekonomiska värden inte bara genom de metaller som bryts, utan också genom att vara ett område med utmärkt grogrund för teknikutveckling, innovationer och produktion av gruvteknik, maskiner och hela system för produktion av metaller.

På senare år har det också blivit allt tydligare att historiska gruvor nästan alltid är förknippade med gruvrisker (bland annat risk för skred, falla och ras) samt potentiella miljöproblem förknippade med t.ex. vittring av historiskt gruvavfall. Även om de historiska gruvorna i dagsläget, för många, mest är en påminnelse om tider som flytt, är de också en tydlig signal om att det i berget fortfarande finns kvar värdefulla mineral och grundämnen som världens befolkning, förr eller senare kommer att behöva.

Medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening ger tillgång till en stor mängd kunskap om Bergslagens historia kopplat till ett framtidsperspektiv och ett aktivt arbete för att utveckla Bergsbruket. Bergskraft har sedan 2005 arbetat med att bygga nätverk, kompetens och att samla in och tillgängliggöra information om Bergslagens gruvor och mineraltillgångar med det breda syftet att dels kunna stötta Bergsbruket i dess ambitioner att kartlägga och i framtiden utvinna de för det moderna samhället nödvändiga mineralen och metallerna, dels att skapa innovativa metoder att kunna hantera och åtgärda en del av de miljöproblem som t.ex. vittrande gruvavfall skapar och dels att i och genom Bergslagens kommuner kunna balansera näringslivs- och samhällsutveckling med framtida markanvändning.

I Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening finns i dag flera av Bergslagens kommuner, individer och företag med kopplingar och erfarenhet av Bergsbruk samlade under den gemensamma visionen:

”Hållbart bergsbruk skall vara en ekonomisk drivkraft för Bergslagens utveckling”

Bakom visionen ligger inte bara ambitioner inom näringslivs- och samhällsutveckling utan också en stor förståelse och respekt för att Bergsbruk i det moderna samhället kan ses som komplicerad näringsgren som under den begränsade tid den tar mark i anspråk, kan, om det inte bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, ha potential att hamna i konflikt med andra viktiga samhällsfunktioner och åsikter om markanvändningen.

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening ger den aktiva medlemmen stora möjligheter att ingå i ett nätverk och där delta i diskussioner och utvecklingsarbeten som kan bidra till utveckling av Bergsbruket och relationen mellan Bergsbruk och samhället på såväl lokal, regional, nationell som EU-nivå.

Föreningens verksamhet utformas av dess medlemmar och föreningen arbetar ofta genom föreningens helägda konsultföretag Bergskraft Bergslagen AB direkt med enskilda medlemmar för att lösa konkreta frågeställningar och problem kopplade till Bergsbruket.

Föreningens stadgar och ansökan om medlemskap
galleri/dsc-0004
galleri/p9050077
galleri/pa160166
galleri/p3280153
galleri/p9050075