Bergskraft 11 - 13

Bergslagen - definierad utifrån sina råvaror 
Bergslagen som historisk, ekonomisk och socialt definierad region har uppstått som ett direkt resultat av den rika tillgången på mineral och metaller. Dessa mineraliska råvaror har varit basen för regionens samhällsutveckling sedan vikingatiden, men har sedan 1950-talet minskat i betydelse.

Mål: Uttnyttja resurserna bättre 
Men trots att Bergslagen är en av Europas mineral- och metallrikaste regioner finns det i dag endast ett fåtal verksamheter där dessa resurser nyttjas. Genom projektets insatser skall dessa resurser nyttjas i större utsträckning för tillväxt och därigenom ge nya arbetstillfällen:
- i direkt anslutning till utvinningen (dvs i gruvor och stenbrott),
- i primär förädling av råvaran (anrikning, smältverk och förädling)
- i efterbehandling av förorenad gruv- och industrimark
- inom relaterad industriell produktion (maskiner och utrustning för branschen)
- inom kringverksamheter såsom underhåll, transporter, service etc

Dessutom:
- Bergsbruket hade tidigare på grund av bristande teknik en låg utvinningsgrad vilket gör att de historiska deponierna innehåller mycket metaller, ett miljöhot men också en outnyttjad resurs för tillväxt.

Belysa tillväxtpotential 
Under de senaste fem åren har Bergslagens mineraliska naturresurser successivt åter uppmärksammats, dock är samhället inte fullt ut medvetet om hur tillväxtpotentialen i Bergsbruk skall aktiveras och nyttjas på ett optimalt sätt vilket projektet har som delmål att belysa och utveckla. 

Insatsområden
Bergskraft 11•13 kommer att arbeta inom tre samverkande insatsområden:
- Bergsbruk
- Bergsbruksrelaterat Miljöarbete (BrMiljö)
- Bergslagens Utvecklings-, Strategi och Aktivitetsplaner (BUSA)

De olika insatsområdena beskrivs mer i detalj under respektive flik i menyn.

2019-05/eu-logga-2
galleri/tunnor
galleri/stege
galleri/rybergsdal-kopparberg